Zasady/Standardy/
Systemy

GHP – Dobra Praktyka Higieniczna (Good Hygienic Practice) działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

GMP - Dobra Praktyka Produkcyjna (Good Manufacturing Practice) działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności odbywała się
w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem.

HACCP – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points) jest to postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji
i obrotu żywnością; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji
lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

BRC - Global Standard Food (British Retail Consortium  - Brytyjskie Konsorcjum Detalistów) jest brytyjskim standardem stosowanym w przemyśle spożywczym i określającym warunki, jakie powinien spełniać producent i dostawca, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz właściwych warunków higienicznych i produkcyjnych. Skierowany jest do producentów żywności, szczególnie zainteresowanych współpracą z sieciami handlowymi traktującymi certyfikat BRC jako własną weryfikację dostawców. Standard BRC Global Standard Food wymagany jest przez sieci handlowe z Wielkiej Brytanii.

IFS – (International Food Standard) jest to międzynarodowy standard bezpieczeństwa opracowany dla wszystkich producentów żywności i uczestników łańcucha żywnościowego.
W szczególności zainteresowanych współpracą z sieciami handlowymi. Głównym celem standardu IFS jest potwierdzenie, czy dostawca jest w stanie dostarczać bezpieczny produkt zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami. Standard IFS jest wymagany przez sieci handlowe z Niemiec, Francji i Włoszech.

ISO 22000 – System zarządzania bezpieczeństwem żywności. Opracowana norma
PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności Wymagania wprowadza ujednolicony i globalnie zharmonizowany standard w zakresie bezpieczeństwa
i higieny żywności. Stosowanie normy ISO 22000 jest możliwe dla wszystkich organizacji bezpośrednio lub pośrednio uczestniczących w łańcuchu żywnościowym.

ISO 9001 - System zarządzania jakością. Opracowana norma PN-EN ISO 9001:2009 System zarządzania jakością Wymagania zawiera zbiór warunków, które organizacja musi spełnić, aby wdrożyć systemy zarządzania jakością. Dotyczy ona ustanawiania, dokumentowania, wdrażania i utrzymywania systemu.

Projekt i wykonanie Creato 2010 - Pozycjonowanie stron Grudziądz